Beleidsplan 2022-2028

 1. Missie & visie

1.1 Inleiding

Stichting Darulaceze  is een organisatie die gericht is op ontwikkelingssamenwerking en in meer dan dertig landen projecten uitvoert. De projecten van de organisatie beogen het leven van mensen die in nood verkeren aangenamer te maken en schendingen van mensenrechten tegen te gaan. Als organisatie neemt Stichting Darulaceze  de taak om onveranderlijke waarden en normen in een veranderende wereld levend te houden. Bij het realiseren van deze projecten maakt de organisatie geen onderscheid in ras, geslacht en geloofsovertuiging

1.2 Doelstellingen

Stichting Darulaceze streeft de volgende doelen na:

 • In de behoeften van armen voorzien en wegnemen van armoede;
 • Het creëren van draagvlakken en werken aan bewustzijn van de samenleving om aandacht te besteden aan de situatie van mensen in ontwikkelingslanden
 • Het welvaartsniveau van gemeenschappen in ontwikkelingslanden verhogen;
 • Het uitdagen van de samenleving om de universele waarden van de mens te beschermen.

De organisatie beoogt bovenstaande doelen te bereiken door:

 • De mensen in nood te helpen, die getroffen zijn door oorlog of natuurramp, bij het verkrijgen van zelfstandigheid in hun leven zodoende dat ze hunzelf kunnen voorzien in levensbehoeften;
 • Deze gebieden op een effectieve manier een hand uit te reiken, om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen en zowel hun materiele als geestelijke schade te beperken;
 • Wereldwijd leidend te zijn op het gebied van solidariteit, het bevorderen van de samenwerking en solidariteit tussen landen en organisaties en creëren van bewustzijn onder zijn vrijwilligers en de Nederlandse samenleving.

1.3 Kenmerken

De organisatie onderscheidt zich van andere organisaties in zijn volgende kenmerken:

 • Sterke netwerken in ontwikkelingslanden, gefaciliteerd door deskundigen van Stichting Darulaceze in samenwerking met lokale partnerorganisaties;
 • Professionele manier van projectontwikkeling en realisatie van dezen;
 • Transparantie bij inzage van cijfers, financiën, documenten ed.;
 • Onafhankelijk van derde partijen zoals religieuze en politieke organisaties;
 • Samenwerking met donateurs en vrijwilligers, welke de organisatie in gelegenheid stelt om samen projecten mee te realiseren;
 • Sterk georganiseerde organisatie door het hele land die zijn vrijwilligers doorgaans voorziet van nieuwe ontwikkelingen en kennis.
 1. Activiteiten

De activiteiten van de organisatie kunnen onderverdeeld worden in 10 hoofdcategorieën:

 • Sociale ondersteuningsprojecten
 • Onderwijsprojecten
 • Voedselprojecten
 • Weesprojecten
 • Waterprojecten
 • Gezondheidsprojecten
 • Landbouwprojecten
 • Noodhulpprojecten

2.1 Projecten

 • Sociale ondersteuningsprojecten:

In het kader van de sociale ondersteuningsprojecten wordt financiële steun gegeven aan armen, wezen, weduwen, straatkinderen, daklozen, zieken en vluchtelingen. Dit kan in diverse vormen zoals: verstrekken van micro krediet, onderdak, voedsel en watervoorzieningen, kleding, landbouw en veeteelt ondersteunende giften zoals jonge bomen en dieren.

 • Onderwijsprojecten:

Onderwijs is één van de belangrijke aandacht gebieden van Stichting Darulaceze. Wij investeren in de onderwijsmogelijkheden en kansen van kinderen en jongeren zodat zij in staan zijn om te werken aan de toekomst van hun land en van hun directe leefomgeving in het bijzonder. Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat de onderwijskansen en mogelijkheden worden gecreëerd in hun leefomgeving waardoor zij in de eerste jaren van hun jongere jaren niet de behoefte voelen om te verhuizen naar grotere stede. Met deze methode halen we de kennis naar de verre leefgebieden waar weinig ontwikkeling is en zetten we een duurzame infrastructuur op waar ook de kinderen en jongeren uit nabije gebieden van kunnen profiteren. Dit komt te goede aan de algehele ontwikkeling van de ver gelegen gebieden.

Dit bereiken we door het bouwen van scholen, aanschaffen van leermateriaal, kleding voor de kinderen, aandacht voor hygiëne en gezondheid, verstrekken van voedsel aan de kinderen.

 • Voedselprojecten

Uit de rapportages van onder meer de Verenigde Naties blijkt dat voedsel een toenemend probleem is in de wereld. Waar aan de ene kant sprake is van sterfte (vooral onder kinderen) wegens te kort aan voedsel is er aan de andere kant sprake van enorme verspilling van voedsel en obesitas met alle gevolgen van daarvan. Er is dus spraken enorme scheefgroei in de voedselconsumptie in de wereld.

Stichting Darulaceze realiseert in samenwerking met de lokale partners voedselprojecten. Onze voedselprojecten worden gerealiseerd in de gebieden waar structureel te kort is aan voedsel. Bij de uitvoering van onze projecten betrekken we lokale bevolking, ondernemers en maken zoveel mogelijk gebruik van de lokale producten.

 • Weesprojecten

Als gevolg van geweld, (lokale) conflicten, oorlogen en natuurrampen verliezen vele kinderen hun ouders waardoor ze alleen in het leven komen te staan. Wereldwijd zijn er miljoenen weeskinderen die een veilige leefomgeving nodig hebben. Als stichting Darulaceze onderhouden wij via onze partners in de ontwikkelingslanden en onze donateurs duizenden weeskinderen. Dit doen wij door het bouwen van weeshuizen, verstrekken van een bepaald bedrag per maand aan het gezin waar het weeskind verblijft. Jaarlijs worden de gegevens van de weeskinderen geactualiseerd.

 • Waterprojecten

Uit de gegevens van de Verenigde Naties blijkt dat er toenemend aantal mensen niet aan schoon drinkwater kunnen komen. Stichting Darulaceze realiseert in meer dan 3 landen diverse projecten waarbij schoon drinkwater opgepompt wordt. Het bieden van schoondrinkwater aan de lokale bevolking en in het bijzonder de kinderen leidt tot vermindering van de besmettelijke ziektes vooral onder kinderen.

 • Gezondheidsprojecten:

Gezond zijn is een groot goed. Stichting Darulaceze realiseert in lande waar het actief is diverse projecten uit op het gebied van gezondheidzorg. Zoals onder meer steun bij behandelingen in ziekenhuizen en/of gezondheidscentra, het verstrekken van geneesmiddelen, het organiseren van staaroperaties, mond- en tandverzorging.

 • Landbouwprojecten

Stichting Darulaceze realiseert in samenwerking met haar partners in diverse landen uiteenlopende projecten op het gebied van landbouw. De lokale bevolking wordt actief betrokken bij het algehele proces van een project. Dat wil zeggen dat de lokale bevolking onder leiding van deskundigen in de praktijk leert hoe zo’n proces tot stand komt waardoor voorzien wordt in de eigen voedselvoorziening en door het verkopen van producten op de lokale markten voor gezinsinkomen wordt gezorgd.

 • Noodhulpprojecten:

Door zijn solide infrastructuur en partners die de regio’s goed kennen in de ontwikkelingslanden is Stichting Darulaceze in staat snel in de regio de benodigde hulp te verleden als gevolg van een ramp in welke aard en omvang dan ook. Het kan daarbij gaan om het organiseren van voedselprogramma, schoondrinkwater, het verstrekken van medicamenten, het opzetten van tenten voor de slachtoffers, het verstrekken van winterhulp enz.

2.1.1 Totstandkoming

Stichting Darulaceze heeft veelheid aan projecten in de ontwikkelingslanden. Deze projecten worden op twee manieren ontwikkeld:

 • Aanvraag vanuit Stichting Darulaceze : als organisatie ontwikkelt Stichting Darulaceze van tijd tot tijd zelf projecten om arme mensen in ontwikkelingslanden te helpen. Bovendien krijgen we in sommige gevallen projectvoorstellen van donateurs. Als deze projecten voldoen naar vraag en aanbodverhouding, dan kunnen deze ook gerealiseerd worden. Dit is echter heel vaak niet het geval. Over het algemeen vraagt de organisatie zelf naar projecten. Veelal is dit praktischer in verband met de kennis en ervaring van de lokale organisaties die ons daarbij van advies voorzien.
 • Aanvraag vanuit de lokale partner(s): in sommige gevallen ontvangen we zelf projectvoorstellen van onze lokale partnerorganisaties. Noodprojecten zijn hier een voorbeeld van. In dit geval wordt een budget samengesteld zodat voorbereidingen getroffen kunnen worden voor desbetreffende projecten.

2.1.2 Voortgang

Wanneer en op welke manier de projecten van Stichting Darulaceze uitgevoerd worden, varieert per periode en de aard van het project zelf. Wegens de meerdere uiteenlopende projecten hebben we geen concrete eindtermijn(en). In principe start elk project zodra het bestuur akkoord geeft om dit project te verwezenlijken. Zodra het gewenste budget is vastgesteld en/of opgehaald, beginnen de voorbereidingen van de projecten. Noodhulpprojecten of projecten tijdens de Ramadan en Qurban periode worden uiteraard in dezelfde periode nog afgerond. Projecten die groter in aard zijn, zoals schoolprojecten, of vaker gerealiseerd worden, zoals cataractoperaties, hebben geen concrete eindtermijn.

2.1.3 Haalbaarheid

Voordat het bestuur bepaalde projecten bespreekt met de aanvragende partner, worden concrete en realistische afspraken gemaakt over doelstelling, haalbaarheid en resultaten van de projecten zelf. Vervolgens wordt het aangevraagde project in het bestuur besproken en wordt er een besluit genomen over de aanvraag. Gedurende het hele proces wordt gecommuniceerd met de desbetreffende organisatie(s) en partner(s) over de voortgang van de projecten en eventuele uitzonderlijke situaties die zich voordoen.

2.2 Afwegingscriteria

Stichting Darulaceze voert in meer dan 5 ontwikkelingslanden, verspreid over 2 continenten, overeenkomstig haar doelstelling verschillende projecten uit.

Bij de realisatie van de projecten maakt Stichting Darulaceze regelmatig gebruik van de websites van de ministeries van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken van Nederland en die van de verwante hulporganisaties. De organisatie omschrijft deze methode als een belangrijke besturingsmechanisatie voor zijn projecten. Daarnaast heeft de organisatie in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring vergaard, door middel van de projecten die in het buitenland zijn gerealiseerd. Daarbij is er in de landen waar we actief zijn een stevige infrastructuur opgezet.

Om deze projecten te realiseren in desbetreffende landen, werkt stichting Darulaceze  samen met lokale partnerorganisaties. Deze partnerorganisaties hebben de status van liefdadigheidsinstelling volgens de wettelijke kaders van het desbetreffende land.

 1. Funding

De projecten van Stichting Darulaceze worden bekostigd door de giften en donaties van onze donateurs. Daarnaast voert de organisatie per project verschillende wervingscampagnes uit. Zodoende heeft het publiek de mogelijkheid om te doneren voor alle hulpprojecten.

De organisatie ontvangt doorgaans via onderstaande groepen donaties:

 • Individuen

Dit zijn donaties die via individuen online of contant aan de organisatie overhandigd worden.

 • Bedrijven

Dit zijn de donaties die via (grote) bedrijven of ondernemingen aan de organisatie overhandigd worden.

 • Stichtingen

Dit zijn de donaties die via (grote) stichtingen aan de organisatie overhandigd worden. Onder deze categorie kunnen we ook scholen, verenigingen en instituten benoemen.

 1. Samenwerking

4.1 Lokale partnerorganisaties

Zoals bij 2.2 is aangegeven, werkt Stichting Darulaceze samen met lokale partnerorganisaties die de status van een liefdadigheidsinstelling hebben. Hiermee waarborgen we de onafhankelijkheid en neutraliteit van onze partnerorganisatie(s) en de projecten die we samen met hen realiseren.

Voordat de organisatie een samenwerking met een lokale organisatie start, wordt de organisatie gecontroleerd op betrouwbaarheid. Dit wordt vastgesteld aan de hand van betrouwbaarheidscriteria en kaders, opgesteld door het bestuur van Stichting Darulaceze. Als de organisatie hieraan voldoet, wordt de samenwerking met een proeftraject op gang gebracht. Dit wordt gedaan met proefprojecten, die in omvang klein zijn en een klein budget hebben.

De samenwerking met deze partnerorganisaties wordt op gang gebracht met een projectvoorstel. Middels een projectvoorstel geven zij de behoeften van hun land en/of regio aan. Het projectvoorstel wordt vervolgens geanalyseerd door het bestuur van Stichting Darulaceze . Zodra het voorstel akkoord krijgt, wordt via de bank een betaling van het goedgekeurde project uitgevoerd. Hierna gaat een Stichting Darulaceze – vrijwilliger naar het desbetreffende land om het project uit te voeren. Daar neemt de verantwoordelijke persoon de nodige documenten in ontvangst. Het gaat hierbij om facturen en ondertekende naamlijsten van mensen aan wie gedoneerd is. Deze documenten worden ingeleverd op het kantoor van Stichting Darulaceze , om vervolgens op volledigheid gecontroleerd te worden.

4.2 Overige partners

Stichting Darulaceze werkt samen met overheidsinstellingen, organisaties, verenigingen, beroepskamers, vakbonden, federaties en confederaties in het (buiten)land. Hiervoor wordt zowel in het binnenland als in het buitenland vestigingen geopend, om afzonderlijke verenigingen op te richten.

Samenwerking vindt tevens plaats met de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Europese Unie, internationale organisaties en Ngo’s. De organisatie benut nationale en internationale fondsen, start projecten om het gebruik van fondsen aan te moedigen en steunt organisaties die dergelijke projecten uitvoeren.

Op regelmatige basis is er ook contact met de portefeuillehouder(s) ontwikkelingssamenwerking van de politieke partijen in de Tweede Kamer.  Bovendien worden er op regelmatige basis ook gesprekken gevoerd met gelijkgestemde hulporganisaties in Nederland. Dit leidt in sommige gevallen tot samenwerking in ontwikkelingslanden.

Naast de hulpprojecten in het buitenland, is er vanuit Stichting Darulaceze ook aandacht voor de situatie van de vluchtelingen in Nederland. Zo wordt in voorkomende gevallen i.s.m. de relevante instellingen de benodigde hulp aangeboden.

 1. Organisatie

5.1 Werving

Stichting Darulaceze heeft een bestuur die bestaat uit vrijwilligers en enkele betaalde werknemers in dienst. Bovendien zijn er verspreid over het land meer dan 500 actieve vrijwilligers die op individuele basis de organisatie ondersteunen door middel van verschillende activiteiten of inspanningen.

5.1.1 Bestuur

Het bestuur van Stichting Darulaceze bestaat uit een aantal vrijwilligers die beschikken over verschillende kennis en deskundigheden die raken aan de doelstelling van de organisatie. Bij het toelaten tot en ontslag uit het bestuur zijn de bepalingen in de statuten leidend.

 

5.1.2 Werknemers

Indien er behoefte is, wordt gezocht naar een medewerker die voldoet aan de voor de openstaande functie vereiste criteria. Gelet op de aard van de werkzaamheden van de organisatie stelt het bestuur hoge eisen aan de neutraliteit, betrouwbaarheid en integriteit van de nieuwe medewerker. Van deze medewerker wordt verwacht dat hij/zij de doelstellingen en de aanpak van de organisatie omarmt.

5.2 Selectie van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onmisbaar waarde voor onze organisatie. Stichting Darulaceze heeft meer dan 500 vrijwilligers verspreid over het hele land. Diegene die vrijwilliger van Stichting Darulaceze wil worden kan via het invullen van een online formulier op onze website een aanvraag doen. Op regelmatige basis betrekken wij onze vrijwilligers bij onze projecten en organiseren wij workshops waarbij onze vrijwilligers geïnformeerd worden over de projecten en overige relevante zaken van de organisatie. Onze vrijwilligers zijn actief in hun eigen regio en dragen (via sociale media) bij aan de projecten en bekendheid van de organisatie.

Bij de selectie van vrijwilligers wordt gekeken naar de bijdrage die desbetreffende persoon ter beschikking kan stellen. Hierbij kunnen we fysieke inspanning, financiële middelen, tijd, kennis, talenten en inzet ten gunste van de projecten van Stichting Darulaceze als criteria benoemen.

5.3 Organisatievorm van de stichting

Overeenkomstig de statuten heeft Stichting Darulaceze een algemeen en een dagelijks bestuur. Daarnaast heeft de organisatie een jongerenafdeling en verspreid over het land meer dan 500 vrijwilligers.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Darulaceze bestaat thans uit drie personen:

Voorzitter: Murat Bozkurt

Secretaris: Harun Atasever

Penningmeester: Ramazan Avuclu

Stichting Darulaceze voert alle projecten uit met afwezigheid van winstoogmerk en heeft geen betaald personeel in dienst.

Het bestuur vergadert minstens drie keer per jaar en zoveel als wenselijk is. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt. Er kan ook per e-mail en WhatsApp vergaderd worden en besluiten worden genomen. Ook hiervan worden notulen gemaakt.